Fiscaal nieuws

Vrijstelling overdrachtsbelasting woningkopers tot 35 jaar

Vrijstelling overdrachtsbelasting woningkopers tot 35 jaar - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Zondag 18 oktober 2020 - Kopers van 18 tot 35 jaar betalen eenmalig geen overdrachtsbelasting bij aankoop van een woning. Dat maakt de aankoop van een woning voor hen een stuk goedkoper. 

Kopers van 35 jaar of ouder die in de woning gaan wonen, betalen 2%. Beleggers gaan 8% betalen. De overheid wil met deze maatregelen starters en doorstromers meer kansen geven op de woningmarkt.

Vrijstelling overdrachtsbelasting woningkopers tot 35 jaar - Copyright Thinkstock
© Thinkstock
Vrijstelling overdrachtsbelasting woningkopers tot 35 jaar

Zondag 18 oktober 2020 - Kopers van 18 tot 35 jaar betalen eenmalig geen overdrachtsbelasting bij aankoop van een woning. Dat maakt de aankoop van een woning voor hen een stuk goedkoper. 

 

Onderzoek naar tegenbewijsregeling box-3 spaarders

Onderzoek naar tegenbewijsregeling box-3 spaarders - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Zondag 18 oktober 2020 - Onderzoek moet uitwijzen of een zogeheten tegenbewijsregeling soelaas biedt voor mensen die spaargeld in box 3 hebben. Met een dergelijke regeling hoeven mensen die kunnen aantonen dat zij vooral of uitsluitend spaargeld hebben, minder belasting te betalen.Op voorstel van staatssecretaris Vijlbrief (Fiscaliteit) heeft de ministerraad ingestemd met het onderzoek.  

Het kabinet komt hiermee, op aangeven van VVD-Kamerlid Lodders, tegemoet aan de wensen van spaarders, zoals oudere belastingplichtigen die hebben gespaard voor hun pensioen. Bij de huidige rentestand brengt hun spaargeld soms minder op, waardoor hun (aanvullende) pensioenvoorziening slinkt. Het advies dat Vijlbrief inwint moet in het voorjaar van 2021 klaar zijn.

Voor de vermogensrendementsheffing in de jaren 2013 tot en met 2016 komt geen compensatie. Eerder oordeelde de Hoge Raad dat de heffing zoals die destijds bestond op stelselniveau in strijd was met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), indien het nominaal gemiddeld haalbare rendement lager was dan 1,2%.

Op basis van een notitie van het CPB trekt het kabinet de conclusie dat het in al die jaren mogelijk was om een hoger gemiddeld rendement dan 1,2% te halen. Derhalve is er geen sprake van schending van het EVRM op stelselniveau.

Sinds 2017 is de regeling aangepast maar geldt nog wel een forfaitair rendement. Vijlbrief is eerder al onderzoek gestart naar de mogelijkheid om belasting te heffen over werkelijk behaald rendement. De resultaten van dit onderzoek worden eveneens komend voorjaar verwacht.

Onderzoek naar tegenbewijsregeling box-3 spaarders - Copyright Thinkstock
© Thinkstock
Onderzoek naar tegenbewijsregeling box-3 spaarders

Zondag 18 oktober 2020 - Onderzoek moet uitwijzen of een zogeheten tegenbewijsregeling soelaas biedt voor mensen die spaargeld in box 3 hebben. Met een dergelijke regeling hoeven mensen die kunnen aantonen dat zij vooral of uitsluitend spaargeld hebben, minder belasting te betalen.Op voorstel van staatssecretaris...

 

Betalingskorting vennootschapsbelasting

Betalingskorting vennootschapsbelasting - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Zondag 18 oktober 2020 - Het kabinet was voornemens om de betalingskorting die nu nog wordt toegekend bij betaling ineens vande verschuldigde vennootschapsbelasting vóór de eerste betalingstermijn (in plaats van in termijnen) per2021 af te schaffen. 

Het percentage waartegen de betalingskorting wordt berekend is gekoppeld aan hetpercentage van de in rekening te brengen invorderingsrente. Inmiddels is bekend geworden dat ditlaatstgenoemde percentage 0,01 zal bedragen tot en met 31 december 2021. Ondanks dat debetalingskorting vanaf 2021 nog niet afgeschaft wordt, zal deze als gevolg van het rekenpercentage van0,01 in 2021 zeer beperkt zijn.

Betalingskorting vennootschapsbelasting - Copyright Thinkstock
© Thinkstock
Betalingskorting vennootschapsbelasting

Zondag 18 oktober 2020 - Het kabinet was voornemens om de betalingskorting die nu nog wordt toegekend bij betaling ineens vande verschuldigde vennootschapsbelasting vóór de eerste betalingstermijn (in plaats van in termijnen) per2021 af te schaffen. 

 

TOGS en TVL vrijgesteld (2020)

TOGS en TVL vrijgesteld (2020) - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Zondag 18 oktober 2020 - De coronamaatregelen Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) enTegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) worden met terugwerkende kracht vrijgesteld vanbelastingheffing. Om dit te bereiken wordt met terugwerkende kracht naar 1 januari 2020 in de wet een(objectieve) vrijstelling opgenomen voor deze tegemoetkomingen. 

Belastingplichtigen kunnen van deze vrijstelling gebruikmaken door in hun aangifte (inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting) de tegemoetkoming(en) op te nemen in de rubriek ‘Overige buitengewone baten' en in de rubriek ‘Overige vrijgestelde winstbestanddelen'. De keerzijde van deze vrijstelling is dat eventuele terugbetalingen van de genoemde tegemoetkomingen niet aftrekbaar zijn.

TOGS en TVL vrijgesteld (2020) - Copyright Thinkstock
© Thinkstock
TOGS en TVL vrijgesteld (2020)

Zondag 18 oktober 2020 - De coronamaatregelen Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) enTegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) worden met terugwerkende kracht vrijgesteld vanbelastingheffing. Om dit te bereiken wordt met terugwerkende kracht naar 1 januari 2020 in de wet een(objectieve) vrijstelling opgenomen voor deze tegemoetkomingen. 

 

Niet langer aftrek contante giften 

Niet langer aftrek contante giften  - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Zondag 18 oktober 2020 - Giften zijn uitsluitend aftrekbaar indien de belastingplichtige deze gift kan bewijzen door middel vanschriftelijke bescheiden. Dat geldt ook voor giften in contant geld. 

Het aannemelijk maken van een gift kan bijvoorbeeld met een kwitantie. In de praktijk blijken echter ook kwitanties te worden verstrekt zonder dat de daarop vermelde bedragen zijn geschonken. Daarom komen contante giften met ingang van 1 januari 2020 niet langer voor de giftenaftrek in aanmerking.

Niet langer aftrek contante giften  - Copyright Thinkstock
© Thinkstock
Niet langer aftrek contante giften 

Zondag 18 oktober 2020 - Giften zijn uitsluitend aftrekbaar indien de belastingplichtige deze gift kan bewijzen door middel vanschriftelijke bescheiden. Dat geldt ook voor giften in contant geld. 

 

Extra verlaging basistarief box 1

Extra verlaging basistarief box 1 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Zondag 18 oktober 2020 - Het basistarief in box 1 (inclusief premies volksverzekeringen) wordt met ingang van 2021 verlaagd van37,35% naar 37,1%. 

Dit basistarief geldt voor het inkomen tot en met € 68.507. Het daarboven geldende toptarief blijft 49,5%. Voor AOW-gerechtigden gaat tot een inkomen van grofweg € 35.000 het tarief met ingang van 2021 van 19,45% naar 19,2%. De verlaging van het basistarief in box 1 zal worden doorgezet totdat deze in 2024 gedaald is tot 37,03%.

Extra verlaging basistarief box 1 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock
Extra verlaging basistarief box 1

Zondag 18 oktober 2020 - Het basistarief in box 1 (inclusief premies volksverzekeringen) wordt met ingang van 2021 verlaagd van37,35% naar 37,1%. 

 

Extra verlaging zelfstandigenaftrek

Extra verlaging zelfstandigenaftrek - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Zondag 18 oktober 2020 - De zelfstandigenaftrek wordt verlaagd van € 7.030 naar € 6.670. Het afbouwen van de zelfstandigenaftrekverloopt sneller en sterker bovenop de stappen die vorig jaar al zijn ingezet. 

De zelfstandigenaftrek zal jaarlijks worden verlaagd totdat deze in 2036 uitkomt op € 3.240 (dit was oorspronkelijk € 5.000 in 2028).Het kabinet wil met de verlaging van de zelfstandigenaftrek de groeiende kloof tussen flexwerk en vastebanen verkleinen en schijnzelfstandigheid tegen gaan.

Extra verlaging zelfstandigenaftrek - Copyright Thinkstock
© Thinkstock
Extra verlaging zelfstandigenaftrek

Zondag 18 oktober 2020 - De zelfstandigenaftrek wordt verlaagd van € 7.030 naar € 6.670. Het afbouwen van de zelfstandigenaftrekverloopt sneller en sterker bovenop de stappen die vorig jaar al zijn ingezet. 

 

Zelfstandigenaftrek verder omlaag

Zelfstandigenaftrek verder omlaag - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Vrijdag 2 oktober 2020 - De zelfstandigenaftrek is een aftrekpost voor ondernemers, die ervoor zorgt dat zij nu over € 7.030 van hun winst geen belasting hoeven te betalen. Vanaf 2021 wordt deze zelfstandigenaftrek stapsgewijs teruggebracht tot € 3.240. 

Tegelijkertijd profiteren zelfstandigen van hogere heffingskortingen en een lager basistarief in de inkomstenbelasting. Hierdoor gaan de meeste zelfstandigen er volgend jaar per saldo op vooruit. Met het verder verlagen van de zelfstandigenaftrek wil het kabinet de fiscale verschillen tussen zelfstandigen en werknemers kleiner maken om de arbeidsmarkt meer in balans te brengen.

Hoe werkt het?2020: € 7030

Vanaf 2021De zelfstandigenaftrek daalt in zeven stappen van € 360, een stap van € 390 en acht stappen van € 110 naar € 3.240 in 2036.2021: € 66702036: € 3240

Fred is zelfstandige en maakt € 40.000 winst. Ondanks de daling van de zelfstandigenaftrek gaat hij er in 2021 netto € 490 op vooruit.Asha is in loondienst en verdient € 40.000. Zij gaat er in 2021 netto € 620 op vooruit.*In dit voorbeeld is geen rekening gehouden met de doorwerking op toeslagen.Op termijn gaan zelfstandigen meer belasting betalen door de verdere daling van de zelfstandigenaftrek.

Zelfstandigenaftrek verder omlaag - Copyright Thinkstock
© Thinkstock
Zelfstandigenaftrek verder omlaag

Vrijdag 2 oktober 2020 - De zelfstandigenaftrek is een aftrekpost voor ondernemers, die ervoor zorgt dat zij nu over € 7.030 van hun winst geen belasting hoeven te betalen. Vanaf 2021 wordt deze zelfstandigenaftrek stapsgewijs teruggebracht tot € 3.240. 

 

(Om)scholing toegankelijker vanaf 2021

(Om)scholing toegankelijker vanaf 2021 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Vrijdag 2 oktober 2020 - Werknemers kunnen van hun werkgever scholing krijgen die is vrijgesteld van loonheffing. Vanaf 2021 geldt dit ook voor ex-werknemers. De werkgever betaalt dan geen loonheffingen over de scholingskosten. Zo wil het kabinet (om)scholing toegankelijker maken.

De werkgever kan op de volgende manieren de scholingskosten onbelast vergoeden:• De werkgever betaalt de scholingskosten als onderdeel van een sociaal plan.• Is er na het dienstverband een deel scholingsbudget over? Dan mag de ex-werknemer dit na zijn dienstverband nog gebruiken.

Het kabinet wil werknemers die hun baan kwijtraken meer mogelijkheden geven voor omscholing. Het doel is om de arbeidsmarktpositie van werknemers te verbeteren. Daarom kunnen werkgevers vanaf 2021 scholingskosten van ex-werknemers onbelast vergoeden. Nu worden scholingskosten na dienstverband gezien als loon uit vroegere arbeid. En betaalt de werkgever hier loonheffing over.

De Belastingdienst toetst of de werknemer de scholing volgt om de arbeidsmarktpositie te verbeteren met als doel om een inkomen te verdienen. De werkgever geeft de scholingskosten op als eindheffing bij contractbeëindiging in de werkkostenregeling. De Belastingdienst berekent hier dan geen loonheffing over.

(Om)scholing toegankelijker vanaf 2021 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock
(Om)scholing toegankelijker vanaf 2021

Vrijdag 2 oktober 2020 - Werknemers kunnen van hun werkgever scholing krijgen die is vrijgesteld van loonheffing. Vanaf 2021 geldt dit ook voor ex-werknemers. De werkgever betaalt dan geen loonheffingen over de scholingskosten. Zo wil het kabinet (om)scholing toegankelijker maken.

 

Wijzigingen vennootschapsbelasting

Wijzigingen vennootschapsbelasting - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Vrijdag 2 oktober 2020 - Het lage vennootschapsbelastingtarief (vpb) wordt verlaagd van 16,5% naar 15% in 2021. Meer MKB-bedrijven gaan in de komende jaren dit lagere vpb-tarief betalen. Vanaf 2021 geldt het lage tarief voor winsten tot € 245.000 in plaats van € 200.000. In 2022 zal deze grens verder verhoogd worden naar € 395.000. Het hoge vpb-tarief wordt niet verlaagd en blijft 25%. De opbrengst hiervan wordt gebruikt voor de financiering van een regeling die ondernemers stimuleert om te investeren.  

Wat zijn de tarieven en schijfgrenzen?

2020Hoge vpb-tarief is 25%Lage vpb-tarief is 16.5%Schijfgrens € 200.000

2021Hoge vpb-tarief is 25%Lage vpb-tarief is 15%Schijfgrens € 245.000

2022Hoge vpb-tarief is 25%Lage vpb-tarief is 15%Schijfgrens is € 395.000

Wijzigingen vennootschapsbelasting - Copyright Thinkstock
© Thinkstock
Wijzigingen vennootschapsbelasting

Vrijdag 2 oktober 2020 - Het lage vennootschapsbelastingtarief (vpb) wordt verlaagd van 16,5% naar 15% in 2021. Meer MKB-bedrijven gaan in de komende jaren dit lagere vpb-tarief betalen. Vanaf 2021 geldt het lage tarief voor winsten tot € 245.000 in plaats van € 200.000. In 2022...

 

Blijf op de hoogte

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste fiscale nieuws.

Aangesloten bij:

hummelenhummel rb

hummelenhummel noab

sbrconnected

Bel mij terug

Ongeldige invoer

Vul uw telefoonnummer in aub

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer